Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Präsenznutzung
Signatur: AC149.C21::26,3   QR-Code
Standort: Bereichsbibl. Ostasien / SI - Sammelwerke
Exemplare: siehe unten
Band:3
Titel:Xiang xiang zeng min wen xian/3
 湘鄉曾民文獻/3
Mitwirkende:Zeng, Guofan   i
 曾國藩
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Tai bei
 臺北
Verlag:Tai wan Xue sheng shu ju
 臺灣學生書局
E-Jahr:1965
Jahr:Minguo 54 [1965]
Umfang:S. 1301 - 2048
Gesamttitel/Reihe:Zhong guo shi xue cong shu / Wu Xiang xiang zhu bian ; chu bian, 26,3
 中國史學叢書 / 吳相湘主編 ; 初編, 26,3
Sprache:chi
SWB-PPN:380394332
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
AC149.C21::26,3QR-CodeBereichsbibl. Ostasien / SI - SammelwerkePräsenznutzung
Mediennummer: 42549887, Inventarnummer: 425498877

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67381550   QR-Code
zum Seitenanfang