Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: AC149.S10 1962::705   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Verfasst von:Meng, Yuanlao   i
VerfasserIn:孟元老
Titel:Dong jing meng hua lu zhu
 東京夢華錄注
Mitwirkende:Deng, Zhicheng [Komment.]   i
 邓之诚
Verf.angabe:Song Meng Yuan lao zhuan. Deng Zhi cheng zhu
 宋孟元老撰. 鄧之誠注
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Tai bei
 臺北
Verlag:Shi jie shu ju
 世界書局
E-Jahr:1962
Jahr:Minguo 51 [1962]
Umfang:Getr. Zählung
Gesamttitel/Reihe:Zhong guo xue shu ming zhu / Yang Jia luo zhu bian ; 705 : Di 6 ji : Da lu ge sheng wen xian cong kan : Di 1 ji ; Di 7 ce
 中國學術名著 / 楊家駱主編 ; 705 : 第6輯 : 大陸各省文獻叢刊 : 第1集 ; 第7册
Sprache:chi
K10plus-PPN:1469649500
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
AC149.S10 1962::705QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42656949, Inventarnummer: AN360

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67520127   QR-Code
zum Seitenanfang