Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: NK1483.A1 G86 2008   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Monograph.
Exemplare: siehe unten
Verfasst von:Guo, Enci   i
VerfasserIn:郭恩慈
Verfasst von:Su, Jue   i
VerfasserIn:蘇珏
Titel:Zhong guo xian dai she ji de dan sheng
 中國現代設計的誕生
Verf.angabe:Guo En ci, Su Jue bian zhu
 郭恩慈, 蘇珏編著
Ausgabe:Xiang gang di 1 ban
 香港第1版
Verlagsort:Xiang gang
 香港
Verlag:San lian shu dian (Xiang gang) you xian gong si
 三聯書店(香港)有限公司
Jahr:2007
Umfang:303 p.
Illustrationen:ill
Format:26 cm
Fussnoten:Can kao wen xian (p. 291-303)
 參考文獻(p. 291-303)
ISBN:978-962-042-648-3
 962-04-2648-7
 978-962-04-2648-3
Sprache:chi
K10plus-PPN:1607008165
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
NK1483.A1 G86 2008QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Monograph.bestellbar
Mediennummer: 42650837

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67525965   QR-Code
zum Seitenanfang