Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: AC149.C66::786   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Mehrtlg. Werk:Cong shu ji cheng chu bian
 叢書集成初編
Band:786 : Long jin feng sui pan, 2
 786 : 龍筋鳳髓判, 2
Titel:Cong shu ji cheng chu bian/786 : Long jin feng sui pan, 2
 叢書集成初編/786 : 龍筋鳳髓判, 2
Mitwirkende:Zhang, Zhuo   i
 張鷟
 Liu, Yunpeng [Komment.]   i
 劉允鵬
 Chen, Chun [Bearb.]   i
 陳春
Verf.angabe:Zhang Zhuo zhuan. Liu Yun peng yuan zhu. Chen Chun bu zheng
 張鷟撰. 劉允鵬原註. 陳春補正
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Shang hai
 上海
Verlag:Shang wu yin shu guan
 商務印書館
E-Jahr:1936
Jahr:Minguo 25 [1936]
Umfang:S. 25 - 105
Sprache:chi
K10plus-PPN:1480523445
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
AC149.C66::786QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42662955, Inventarnummer: AN1282

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67656903   QR-Code
zum Seitenanfang