Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: AC149.C11::758   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Titel:Jiang Bai li (Fang zheng) xian sheng wen ji
 蔣百里(方震)先生文集
Verf.angabe:Guo fang xue hui ji
 國防學會輯
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Tai bei
 台北
Verlag:Wen hai chu ban she
 文海出版社
E-Jahr:1972
Jahr:Minguo 61 [1972]
Umfang:2, 303 S.
Gesamttitel/Reihe:Jin dai Zhong guo shi liao cong kan / Shen Yun long zhu bian ; 1,758 : di qi shi liu ji
 近代中國史料叢刊 / 沈雲龍主編 ; 1,758 : 第七十六i輯
Sprache:chi
K10plus-PPN:1483844056
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
AC149.C11::758QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42547074

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67667169   QR-Code
zum Seitenanfang