Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: AC149.C11::820,2   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Mehrtlg. Werk:Kong Yong zhi (Xian xi) xian sehng jian yan ji
 孔庸之(祥熙)先生講演集
Band:2
 2
Titel:Kong Yong zhi (Xian xi) xian sheng jian yan ji/2
 孔庸之(祥熙)先生講演集/2
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Tai bei
 台北
Verlag:Wen hai chu ban she
 文海出版社
E-Jahr:1972
Jahr:Minguo 61 [1972]
Umfang:6 S.; S. 347 - 704
Gesamttitel/Reihe:Jin dai Zhong guo shi liao cong kan / Shen Yun long zhu bian ; 1,820 : di ba shi er ji
 近代中國史料叢刊 / 沈雲龍主編 ; 1,820 : 第八十二輯
Sprache:chi
K10plus-PPN:1483868419
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
AC149.C11::820,2QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42547108

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/67667766   QR-Code
zum Seitenanfang