Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: bestellen
> Bestellen/Vormerken
Signatur: DS706.5.J53 1970::199   QR-Code
Standort: CATS / Abt. Ostasien: Sammelwerk
Exemplare: siehe unten
Titel:Chao xian
 朝鮮
Enthaltene Werke:Liu qiu, He lan Xi yang, Xian luo Yue nan E luo si
Werktitel enth. Werke:Chao xian
 Liu qiu, He lan
 Xi yang, Xian luo
 Yue nan
 E luo si
Verlagsort:Tai bei
 臺北
Verlag:Yi wen yin shu guan
 藝文印書館
E-Jahr:1970
Jahr:[1970?]
 [1970?]
Umfang:32, 8, 4, 9, 6, 25, 12 Seiten
Gesamttitel/Reihe:Jia qing chong xiu yi tong zhi / Xue Qian xue feng chi yuan zuan; Mu zhang a feng chi jie zuan ; 199
 嘉慶重修一統志 / 徐乾學奉勅原纂; 穆彰阿奉勅接纂 ; 199
Weitere Titel:琉球, 荷蘭
 西洋, 暹羅
 越南
 俄羅斯
Fussnoten:Juan 550-juan 554
 卷550-卷554
Sprache:chi
K10plus-PPN:1560462108
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
DS706.5.J53 1970::199QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Sammelwerkebestellbar
Mediennummer: 42700372, Inventarnummer: AN2049

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68133960   QR-Code
zum Seitenanfang