Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-67280048,
  title={Shen bao},
  edition={Di 1 ban, di 1 ci yin shua},
  publisher={Feng huang chu ban she},
  address={Nan jing Shi},
  year={2011},
  pages={2, 717 S.},
  language={chi},
  library={OA [Signatur: PN2876.P4 J5635 2011::4]},
}

zum Seitenanfang