Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-67815670,
 author={Xiao, Shengzhong},
 title={Zeng hou Yi mu zhu jian shi wen bu zheng ji che ma zhi du yan jiu},
 edition={2011 nian 7 yue di 1 ban},
 publisher={Ke xue chu ban she},
 address={Bei jing},
 year={2011},
 pages={iv, 285 Seiten},
 language={chi},
 isbn={978-7-03-030005-8 and 7-03-030005-X},
 series={Wu han da xue jian bo cong shu},
 note={Includes bibliographical references (p. [274]-283)},
 library={OA [Signatur: PL2447.548.S835 X537 2011]},
}

zum Seitenanfang