Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-67475319,
  author={Liu, Pengyue},
  title={Wu ban ding xiang},
  publisher={Chun feng wen yi chu ban she},
  address={Shen yang},
  year={1981},
  pages={379 S.},
  language={chi},
  series={Chun feng wen xue cong shu},
  library={OA [Signatur: PL2879.P46 W8 1981]},
}

zum Seitenanfang