Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-68466791,
  editor={Hao, Chunwen and Shi, Rui},
  edition={Di 1 ban},
  publisher={She hui ke xue chu ban she},
  address={Bei jing},
  year={2006},
  language={chi},
  isbn={978-7-80230-183-2 and 7-80230-183-1},
  series={Dun huang she hui li shi wen xian shi lu. Di 1 bian},
  library={OA [Signatur: DS797.28.D864 Y45 2003::5]},
}

zum Seitenanfang