Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-68163710,
 author={Sun, Qian and Qiu, Guangping},
 title={Ren ma zuo sheng kong},
 subtitle={shi xie Qiu Guang ping yi shu},
 edition={Di 1 ban},
 publisher={Chengdu shi dai chu ban she},
 address={Chengdu},
 year={2012},
 pages={270 Seiten},
 language={chi},
 isbn={978-7-5464-0247-5 and 7-5464-0247-6},
 note={Poetry. - Essays},
 library={SI [Signatur: N7349.Q26 S86 2012]},
}

zum Seitenanfang