Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-67493401,
  author={Chen, Rongxuan},
  editor={Shi, Deqing},
  title={Nan hua quan jing fen zhang ju jie},
  publisher={Yi wen yin shu guan},
  address={Tai bei},
  year={1974},
  pages={441, 302 S.},
  language={chi},
  library={OA [Signatur: BL1900.C576 W8::25]},
}

zum Seitenanfang