Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-67750830,
  author={Zhang, Fusheng},
  title={Guo nan zhong zhi Man Meng wen ti},
  publisher={Dong bei wen hua she},
  address={Liao ning},
  year={1929},
  pages={73 S.},
  language={chi},
  series={Min guo ji cui},
  library={OA [Signatur: AC149.M564 J53::7602]},
}

zum Seitenanfang