Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-68066891,
 author={Li, Zhuofan},
 title={Tang shi yu "Shi jing" chuan cheng guan xi yan jiu},
 edition={Chu ban},
 publisher={Zhong hua shu ju (Xiang gang) you xian gong si},
 address={Xiang gang},
 year={2011},
 pages={vi, 262 Seiten},
 language={chi},
 isbn={978-988-8148-03-5 and 988-8148-03-6},
 number={ARRAY(0x55f0d31b66b8)},
 series={Zhong hua wen shi zhuan kan},
 note={Includes bibliographical references (pages 249-259)},
 library={OA [Signatur: PL2466.Z7 L4843 2011]},
}

zum Seitenanfang