Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Verfasser:Li, Zhuofan [VerfasserIn]   i
VerfasserIn:李卓藩 [VerfasserIn]
Titel:Tang shi yu "Shi jing" chuan cheng guan xi yan jiu
 唐詩與"詩經"傳承關係研究
Verf.angabe:Li Zhuo fan zhu
 李卓藩著
Ausgabe:Chu ban
 初版
Verlagsort:Xiang gang
 香港
Verlag:Zhong hua shu ju (Xiang gang) you xian gong si
 中華書局(香港)有限公司
E-Jahr:2011
Jahr:2011 nian 11 yue
 2011年11月
Umfang:vi, 262 Seiten
Illustrationen:Illustrationen
Format:21 cm
Gesamttitel/Reihe:Zhong hua wen shi zhuan kan ; 9
 中華文史專刊 ; 9
Weitere Titel:唐詩與《詩經》傳承關係研究
Fussnoten:Includes bibliographical references (pages 249-259)
ISBN:978-988-8148-03-5
 988-8148-03-6
Sprache:chi
K10plus-PPN:1622456033
Verknüpfungen:→ Übergeordnete Aufnahme
Exemplare:

SignaturQRStandortStatus
PL2466.Z7 L4843 2011QR-CodeCATS / Abt. Ostasien: Monograph.bestellbar
Mediennummer: 42701260