Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg

Disk Speichern
@book{UBHD-68096579,
  author={Su, Manshu},
  editor={Liu, Yazi},
  title={Su Man shu quan ji},
  edition={Di 1 ban},
  publisher={Bei jing shi Zhong guo shu dian},
  address={Bei jing},
  year={1985},
  pages={X, 436 Seiten},
  language={chi},
  library={OA [Signatur: PL2724.U25 1985::4]},
}

zum Seitenanfang